Από την 1η Ιανουαρίου 2015 το «bail in» των τραπεζών

Κρίσιμο θεωρείται το νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών και με το οποίο μεταφέρεται στο εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η εν λόγω Οδηγία (Bank Recovery Resolution Directive – BRRD) που αφορά στην ανάκαμψη και την εξυγίανση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 ουσιαστικά προβλέπει πως από το επόμενο έτος η διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα γίνεται με ίδια μέσα (bail in) και όχι με χρήματα των φορολογουμένων (bail out).

Η Οδηγία προβλέπει ότι το bail in αφορά στους μετόχους και στους πιστωτές του χρηματοοικονομικού ιδρύματος οι οποίοι επενδύουν σε τραπεζικό κεφάλαιο (π.χ. οι ομολογιούχοι μειωμένης εξασφάλισης) και προστατεύει τις εγγυημένες καταθέσεις.

Αν και η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέταξε το νομοσχέδιο εξέτασε το εάν μπορεί να συνδεθεί και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τη νέα διαδικασία εξυγίανσης των τραπεζών, αυτό κρίθηκε μη συμβατό με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ .

Οι βασικότερες διατάξεις της Οδηγίας BRRD έχουν ως εξής:

– Ορίζει το επίπεδο στόχου των εθνικών Ταμείων Εξυγίανσης σε 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων.

– Επιμερίζει τις εισφορές στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει του λόγου του παθητικού μείον τα ίδια κεφάλαια μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος προς το παθητικό μείον τα ίδια κεφάλαια μείον το ποσό των εγγυημένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο κράτος μέλος.

– Προβλέπει την υποχρεωτική προσαρμογή των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει του αναλαμβανόμενου από αυτά κινδύνου.
Προβλέπει πως το εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης δύναται να συνεισφέρει στο κόστος εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον συγκεκριμένες απαιτήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) εξαιρεθούν και το προκύπτον ποσό δεν δύναται να απορροφηθεί από τους λοιπούς πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος.

– Προβλέπει πως η συνεισφορά του εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης προϋποθέτει την εφαρμογή διάσωσης με ίδια μέσα στους πιστωτές ύψους τουλάχιστον 8% της αξίας του παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος. Η συνεισφορά δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% του παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος.