Από τις 10 Μαΐου ξεκινά η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος

 

Από τις 10 Μαΐου θα ξεκινήσει η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε 1.000.000 πολίτες ή 600.000 νοικοκυριά. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες, οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (gsis.gr) προκειμένου να κατατεθεί το σχετικό ποσό που τους αναλογεί στον λογαριασμό τους.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Σε όσους συμπληρώσουν την αίτηση μέχρι τις 30 Απριλίου το επίδομα θα χορηγηθεί στις 10 Μαΐου. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο υπουργείο Οικονομικών. Σε διαφορετική περίπτωση, το επίδομα χάνεται. Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση:

• Ως βασικό όριο εισοδήματος ορίζεται το ποσό των 6.000 ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

• Το βασικό όριο εισοδήματος προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση 1, ο/η σύζυγος, καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας, έχουν στάθμιση 1/3 και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση 1/6. Ετσι, για ένα ζευγάρι το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 8.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί στις 9.000 ευρώ και για τετραμελή οικογένεια 10.000 ευρώ.

• Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για 1 προστατευόμενο τέκνο σε 1/3, δηλαδή το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 8.000 ευρώ. • Προκειμένου για δικαιούχο οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 1/6. • Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. • Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 166,67 ευρώ για τη σύζυγο και 83,33 για κάθε παιδί. • Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30ή/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του και πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Ειδικότερα, για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και τις 10/5/2014, για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η/5/2014 έως και τις 31/5/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και τις 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1η/6/2014 έως και τις 30/6/2014 η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και τις 10/7/2014.

Μακροχρόνια άνεργοι

Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις των μακροχρόνια ανέργων που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014.