Επικουρικές συντάξεις αναλογικές με τις εισφορές

Με Πίνακα Επιβίωσης και με την επιλογή να μεταβιβαστεί μετά θάνατον ή όχι η σύνταξη σε συγγενικά πρόσωπα θα γίνεται από 1ης Ιανουαρίου 2015 ο υπολογισμός της επικουρικής σύνταξης για χιλιάδες ασφαλισμένους. Το υπουργείο Εργασίας τηρώντας μνημονιακή δέσμευση πρόκειται να ξεκινήσει να εφαρμόζει απόφαση με την οποία καθορίζεται με μια σύνθετη μαθηματική φόρμουλα η επικουρική σύνταξη, η οποία για κάθε ασφαλισμένο θα είναι μοναδική αναφορικά με το ύψος της.

Αξίζει να τονιστεί ότι πλέον όλα τα Ταμεία που χορηγούν επικουρικές συντάξεις ενοποιούνται σε ένα υπό την ομπρέλα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και η κάθε σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου αλλά και την απόφαση που θα λάβει με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αν δηλαδή μετά θάνατον θα συνεχίσει να χορηγείται η σύνταξή του σε συγγενικά πρόσωπα ή όχι.
Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται παραπέμπει σε μαθηματικά πανεπιστημιακού επιπέδου και λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπου στις περισσότερες περιπτώσεις η λέξη «θάνατος» κυριαρχεί.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Στον μαθηματικό τύπο υπολογισμού σύνταξης γήρατος λαμβάνονται υπόψη το φύλο, η ηλικία συνταξιοδότησης, οι συντάξιμες αποδοχές, η τελευταία ηλικία του Πίνακα Επιβίωσης, δηλαδή του πίνακα θνησιμότητας με βάση διεθνή στάνταρντ, ένα επιτόκιο προεξόφλησης των περιοδικών καταβολών της σύνταξης και την πιθανότητα άτομα ηλικίας (χ) και φύλου (άνδρας ή γυναίκα) να βρίσκονται στη ζωή σε συγκεκριμένη μελλοντική ηλικία.
Οι συντάξιμες αποδοχές είναι οι αποδοχές επί των οποίων καταβάλλεται εισφορά και αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών (εισφορίσιμες αποδοχές).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς πως οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από τους άντρες!
Σε περίπτωση επιβολής μεταβίβασης της σύνταξης σε δικαιοδόχους (σύζυγος, παιδιά), για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψη πάρα πολλές παράμετροι: το φύλο του συνταξιούχου, η πιθανότητα το άτομο αυτό να βρίσκεται στη ζωή σε συγκεκριμένη ηλικία, η ηλικία συνταξιοδότησης, η τελευταία ηλικία του Πίνακα Επιβίωσης, η πιθανότητα το άτομο αυτό να μη βρίσκεται στη ζωή σε συγκεκριμένη ηλικία, το ποσοστό των ατόμων που πεθαίνουν προτού προλάβουν να φθάσουν στην ηλικία βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισμός και έχουν σύζυγο στη ζωή.
Σύνταξη αναπηρίας
Ως βάση υπολογισμού της σύνταξης αναπηρίας θα λαμβάνεται το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών κατά την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας. Σε περίπτωση πρόσκαιρης καταβολής σύνταξης λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία ο ασφαλισμένος θα εμπίπτει (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ενεργού ασφαλισμένου), λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά των καταβολών σύνταξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας.
Για τους ασφαλισμένους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001 εφαρμόζεται αναλογικός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για το διάστημα πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης που προκύπτει.
Η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων καθορίζεται με βάση την ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών και με τον συντελεστή βιωσιμότητας του Ταμείου. Τονίζεται ότι ο συντελεστής βιωσιμότητας επανεξετάζεται κατά τη διάρκεια του έτους σε τριμηνιαία βάση, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν απαιτούνται προσαρμογές, θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του έτους αναπροσαρμόζοντας το ποσό της σύνταξης. Ουσιαστικά αυτό που αναφέρει η απόφαση ερμηνεύοντάς την είναι ότι κάθε τρίμηνο θα κρίνεται αν θα χορηγείται στον συνταξιούχο το ίδιο ποσό σύνταξης με το προηγούμενο τρίμηνο. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει «μαύρη τρύπα» στο Ταμείο, θα περικόπτεται ανάλογα και η σύνταξη.

Εφάπαξ και ατομική μερίδα
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εργασίας, από 1ης Ιανουαρίου 2014 το αργότερο η επικουρική σύνταξη για όλους τους ασφαλισμένους θα καταβάλλεται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Ωστόσο το εφάπαξ θα συνεχίσει να καταβάλλεται από τα ειδικά επιμέρους ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ελλειμματικών ταμείων το εφάπαξ θα είναι αρκετά ψαλιδισμένο.
Για όλους τους ασφαλισμένους θα γίνει ατομική μερίδα και στο τέλος του εργασιακού βίου θα υπολογίζεται το εφάπαξ και η επικουρική σύνταξη με βάση: το ύψος των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε όλο τον εργασιακό βίο, την ηλικία, το προσδόκιμο όριο ζωής, ένα επιτόκιο προεξόφλησης των εισφορών και ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου.