Μόνο τόκους θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις που πήραν δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

 

Μόνο τόκους θα μπορούν να πληρώνουν έως το τέλος του έτους χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν λάβει δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δίνεται η δυνατότητα αναστολής της καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας και να διευκολυνθούν να συνεχίσουν τη λειτουργίας τους.

Η αναστολή καταβολής των χρεολυσίων αφορά την περίοδο από 31.12.2013 έως 31.12.2004 διάστημα στο οποίο όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες υπαχθούν στη ρύθμιση θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν μόνο τόκους.

Τα χρεολύσια των δόσεων των οποίων η  καταβολή αναστέλλεται προσαυξάνονται αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής χωρίς επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του δανείου.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.