Στα 325 εκατ. ευρώ η ανάκτηση κεφαλαίων από τις bad banks

Με επιταχυνόμενους ρυθμούς συνεχίζεται τα τελευταία τρίμηνα η ανάκτηση των «κόκκινων» δανείων που μεταφέρθηκαν στις εννέα «κακές» τράπεζες, οι οποίες τέθηκαν σε εκκαθάριση, στο πλαίσιο της αναγκαίας μετά το ξέσπασμα της κρίσης, εξυγίανσης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου.
Την ίδια στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών για τη δημιουργία νέων δομών, από τις γενικές διευθύνσεις έως και το δίκτυο, και την υιοθέτηση νέων πρακτικών στον τρόπο χειρισμού των επισφαλειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, οι συνολικές εισπράξεις από τα δάνεια σε εκκαθάριση, από την έναρξη λειτουργίας των bad banks μέχρι και το τέλος του 2013 ανήλθαν σε 324,9 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό ανάκτησης των προβληματικών χορηγήσεων ανήλθε σε 8%, εμφανίζοντας ανοδική δυναμική ιδίως μετά το α’ τρίμηνο της περυσινής χρονιάς, οπότε το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 3,7%.
Στόχος της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί η είσπραξη ενός ποσοστού της τάξης του 20% επί των δανείων που έχουν μεταφερθεί στις εννέα bad banks (Αγροτική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton, TBank, Probank, FBBank, Συνεταιριστικές Αχαϊκή, Λαμίας, Λέσβου – Λήμνου), ήτοι ένα ποσό της τάξης του 800 εκατ. ευρώ – 1 δισ. ευρώ.
Η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός δεδομένης της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και της περαιτέρω βελτίωσης που δρομολογείται στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.
Με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος, η διαχείριση των τραπεζών σε εκκαθάριση γίνεται πλέον με αρκετά ομοιογενή τρόπο, καθώς, εκτός της σύστασης ειδικής Επιτροπής Εκκαθαρίσεων, για την εξέλιξη των εισπράξεων, οι ειδικοί εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία με μηνιαία συχνότητα και προκαθορισμένο μορφότυπο, τα οποία και αξιολογούνται σε συσχέτιση με τα ανά τρίμηνο υποβαλλόμενα στοιχεία.
Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα έξοδα των εκκαθαριστών και είναι υπό μελέτη η σκοπιμότητα και ο τρόπος λειτουργικής ενοποίησης επιμέρους ή ακόμη και του συνόλου των ειδικών εκκαθαρίσεων.
Η επιτυχία της στρατηγικής που ακολουθείται αντανακλάται και στη σημαντική βελτίωση
των μεγεθών των εισπραχθεισών απαιτήσεων, ιδίως δε αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι
τα δάνεια που εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 360 ημερών αντιπροσωπεύουν το
85,1% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών οι οποίες βρίσκονται σε εκκαθάριση.
Οι αναχρηματοδοτήσεις
Εκτός όμως από τις εκκαθαρίσεις των bad banks, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θεσπίσει και τις οργανωτικές απαιτήσεις προκειμένου οι εν λειτουργία τράπεζες να ανταποκριθούν στις επιταγές του νέου Κώδικα διαχείρισης δανείων που θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα χρονιά.
Ενδεικτικά, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι έχουν θεσπίσει σύστημα και διαδικασίες εφαρμογής του Κώδικα, καθώς και εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της τήρησης αυτού και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη και συνεπής αντιμετώπιση των δανειοληπτών.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό, σε επαρκή αριθμό, ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών σε κάθε κατάστημα, με κατάλληλη κατάρτιση, δεξιότητες και επικοινωνιακές ικανότητες για να χειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις που εμπίπτουν στον Κώδικα.
Συνολικά, η εφαρμογή του Κώδικα στοχεύει στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους,
αλλά και στη μεγιστοποίηση των εισπράξεων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Για την καλύτερη επιτυχία, προβλέπεται και η εγκαθίδρυση παράπλευρων υποστηρικτικών μηχανισμών, όπως είναι για παράδειγμα εκπαιδευτικού τύπου καμπάνιες και ένα δίκτυο επαγγελματιών συμβούλων που θα ενημερώνουν και θα κατευθύνουν τους δανειολήπτες
στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.
Ο νέος κώδικας
Με τον Κώδικα θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, στην αμοιβαία δέσμευση και στην ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος που έχει χορηγήσει την πίστωση.
Στόχος είναι κάθε πλευρά να φθάσει σε θέση να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση ή των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.
Ο Κώδικας περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο της πληροφόρησης που οφείλουν να παρέχουν εκατέρωθεν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε πιστούχου.
Ενδεικτικές λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή μόνο τόκων ή μειωμένης τοκοχρεολυτικής δόσης κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου, τη χορήγηση περιόδου χάριτος, την αναβολή πληρωμής μιας ή περισσότερων δόσεων, την τακτοποίηση του καθυστερούμενου υπολοίπου κ.ά.