Στα 707 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα α’ στο 6μηνο

 

Στα 707 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο 6μηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014, περίπου 5 εκατ. ευρώ χαμηλότερα έναντι της αρχικής πρόβλεψης που είχε ανακοινώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο 6μηνο  Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 2,41 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,99 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 3,85 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,51 δισ. ευρώ στην ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,61 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 241 εκατ. ευρώ ή 1 %  έναντι του επικαιροποιημένου στόχου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,64 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 19,021 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 98 εκατ. ευρώ ή κατά 0,5% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 96 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (1.462 εκατ. ευρώ).

Στις κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 περιλαμβάνονται οι εξής:

 

 

 • Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 143 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
 • Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 170 εκατ. ευρώ ή 18,9%.
 • Οι φόροι στην περιουσία κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,6%.
 • Οι  λοιποί άμεσοι φόροι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 5,6%.
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ. ή 10,4%.
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 166 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

 

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου:

 

 • Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 3,7%.
 • Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,4%.
 • Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 129 εκατ. ευρώ ή 12,8% και 230 εκατ. ευρώ ή 11,7% αντίστοιχα.
 • Οι λοιποί Ε.Φ.Κ. κατά 45 εκατ. ευρώ ή 3,6%.
 • Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 85 εκατ. ευρώ ή 44,6%.

 

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26,034 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,19 δισ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (27.230 εκατ. ευρώ).Ειδικότερα, οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,6 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1,24 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 943 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,12 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1,35 δισ. ευρώ ή ποσοστό 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 247 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 31 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 16 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, 54 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 51 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  ανήλθαν σε 2,96 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2,36 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 590 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.