Στο 175,7% του ΑΕΠ έφτασε το χρέος της Ελλάδας

 

Στα 321,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έναντι των προβλέψεων ότι το συνολικό ποσό του χρέους θα διαμορφωνόταν σε 325,90 δισ. ευρώ
Στο 175,7% του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος διαμορφώθηκε το κρατικό χρέος της Ελλάδας στο τέλος του 2013. Σε απόλυτους αριθμούς το δημόσιο χρέος της χώρας στο τέλος του 2013 ανήλθε στα 321,47 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο Προϋπολογισμού 2014 προέβλεπε πως το χρέος στα τέλη του 2013 θα διαμορφωνόταν σε 325,90 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το Δεκέμβριο του 2013 το χρέος της κεντρικής διοίκησης ανήλθε σε 321,47 δισ. έναντι 321,8 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013.
Από το δελτίο δημοσίου χρέους του ΟΔΔΗΧ προκύπτει πως το 71,5% του χρέους αφορά σε δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου και το 28,5% σε δάνεια σταθερού επιτοκίου. Το 71,6% του χρέους (230,17 δισ. ευρώ) βρίσκεται στα χέρια του επισήμου τομέα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο 2013 ανήλθαν σε 4,03 δισ. ευρώ, έναντι 7,5 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου το Δεκέμβριο 2013 ανήλθαν σε 17,8 δισ. ευρώ, έναντι 18,6 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013.