Στο 1,77 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο δίμηνο του 2015

Στο 1,77 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο δίμηνο 2015 , έναντι ελλείμματος 1 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2014. Στα 928,5 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Φεβρουάριο, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι ήταν στα 728,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,77 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 711 εκατ. ευρώ έναντι εκείνου της ίδιας περιόδου του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως στην επιδείνωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Αντίθετα, το ισοζύγιο αγαθών παρουσίασε μικρή βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της πτώσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, και για αγορές πλοίων, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία είναι μειωμένες στο δίμηνο του 2015, λόγω της πτώσης τους τον Ιανουάριο, ενώ το Φεβρουάριο παρουσίασαν άνοδο σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2014.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 52,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014, αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 12,4%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα, αυξημένο κατά 32 εκατ. ευρώ, σε σχέση με εκείνο του πρώτου διμήνου του 2014.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, συρρικνώθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη). Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος στο ίδιο διάστημα του 2014.

Το Φεβρουάριο του 2015, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 820 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 739 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2014. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 σημειώθηκε έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 390 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση 76 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 8,3 δισ. ευρώ των απαιτήσεων των Ελλήνων έναντι κατοίκων του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 12,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων κατά 12,5 δισ. ευρώ αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (βλ. υποσημείωση) και την αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η έκδοση των τραπεζογραμματίων, πέραν της κλείδας συμμετοχής της χώρας στο Ευρωσύστημα, είχε ως αποτέλεσμα και την καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων, καθώς η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεών τους αντισταθμίστηκε ως επί το πλείστον από την άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.