Συνεργασία ΣΔΟΕ ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου

Συλλογικό όργανο με την ονομασία  Συντονιστικό Κέντρο για την  Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) θα συσταθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην Βουλή προβλέπει πως σκοπός του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου και ενδεικτικά διακίνησης στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, διακινούνται στην αγορά χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Η αρμοδιότητα του ΣΥΚΑΠ, που εκτείνεται σε όλη την  Επικράτεια, περιλαμβάνει το συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων αρχών  για την πάταξη του παραεμπορίου, ιδίως δε του Σώματος Δίωξης Οικονομικού  Εγκλήματος, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου των Περιφερειών (ΚΕΛΑΥΕ). Τα ανωτέρω δημόσια όργανα οφείλουν να συνεργάζονται με το Κέντρο και να παρέχουν σε αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία.

Το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου θα αναλάβει την  οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς, σχεδίων δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, τη διαχείριση καταγγελιών και πληροφοριών  που περιέρχονται σε γνώση του  με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, αλλά και την  πραγματοποίηση συσκέψεων συντονισμού με εκπροσώπους φορέων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αρχών ή άλλων φορέων.