Το ΥΠΟΙΚ ερευνά το σενάριο της πώλησης του 55,19% των Ελληνικών Αλυκών

 

Νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την αξιοποίηση του 55,19% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές θα προσλάβει το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη έργο των νομικών συμβούλων είναι να διερευνήσουν τη  δυνατότητας του Δημόσιου να εκχωρήσει σε ιδιώτη ή σε μη δημόσιο ΝΠΙΔ το 55% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Αλυκών, δηλαδή αν δύναται το Δημόσιο να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών καθώς πιθανώς να πρόκειται για κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης.

Έργο των χρηματοοικονομικών συμβούλων θα είναι η σύνταξη μελέτης αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η υποβολή εισήγησης για τις δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων, καθετοποίησης της παραγωγής και δραστηριοποίησης σε νέους κλάδους με οικονομική αποδοτικότητα. Οι ίδιοι θα εκπονήσουν έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρείας με την υφιστάμενη κατάσταση και με κάθε προτεινόμενη ως άνω εναλλακτική, με την εφαρμογή 4 μεθόδων αποτίμησης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Σημειώνεται πως η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε την αξιοποίηση του 55,19% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές τον Απρίλιο του 2013 μετά από την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 55,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,  το 24,81% ελέγχεται από την εταιρεία Κάλας Κ.Ε. Καλαμαράκης και το 20% από διάφορους Δήμους της χώρας.

Στόχος, της κυβέρνησης είναι η πώληση του μεριδίου και η παραχώρηση όλων των μονοπωλιακών δικαιωμάτων διαχείρισης των αλυκών της χώρας, που αποτελούν σήμερα μια από τις σημαντικές προίκες της.

Οι εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ΑΕ ιδρύθηκε το 1988. Αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ, που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε. και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικρότερων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Η μεγαλύτερη αλυκή είναι αυτή του Μεσολογγίου και έχει τη δυνατότητα να παράγει σε ετήσια βάση 120.000 τόνους αλατιού. Η αλυκή της Καλλονής έχει τη δυνατότητα να παράγει 40.000 τόνους αλατιού, ενώ η αλυκή του Πολιχνίτου έχει τη δυνατότητα να παράγει 8.000 τόνους.