Ένταση στη Βουλή με φόντο την 6η επέτειο από την τραγωδία στη Marfin

Îåêßíçóå óå Ýíôïíï êëßìá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç êáé øçöïöïñßá ãéá ôçí "¸ãêñéóç ôùí Ó÷åäßùí ÓõìâÜóåùí ×ñçìáôïäïôéêÞò Äéåõêüëõíóçò ìåôáîý ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (Å.Ô.×.Ó.), ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïõ Ó÷åäßïõ ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíåííüçóçò ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Üëëåò åðåßãïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò êáé ôç äéÜóùóç ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò", ÊõñéáêÞ 12 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Ένταση προκλήθηκε στη Βουλή μεταξύ του προεδρεύοντος Μάκη Μπαλαούρα και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ν.Δ. Γιάννη Βρούτση, κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στις συναρμόδιες Επιτροπές.

Αφορμή στάθηκε το αίτημα του κ. Βρούτση να υπάρξει, για την 6η επέτειο από την τραγωδία στη Marfin, ομόφωνη καταδίκη των γεγονότων, κατά τα οποία έχασαν την ζωή τους τρεις υπάλληλοι.

«Σας διακόπτω γιατί πήρατε τον λόγο για να μιλήσατε επί της διαδικασίας και αναφέρετε άλλα πράγματα», είπε ο προεδρεύων και ζήτησε να μην αναγραφούν τα λεγόμενα στα πρακτικά.

«Σας ενοχλεί, αυτή είναι η ευαισθησία σας για τους εργαζόμενους που κάηκαν» απάντησε ο κ. Βρούτσης, ενώ από την πλευρά του ο κ. Μπαλαούρας κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «πετάει πυροτεχνήματα για λόγους εντυπωσιασμού» .

Για θέατρο εκ της μέρους της ΝΔ έκανε λόγο ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας και πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έχει καταδικαστεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις