Απορρίφθηκε από το Ευρωδικαστήειο προσφυγή Έλληνα πολίτη για διαγραφή του δημοσίου χρέους

Απορρίφθηκε σήμερα προσφυγή Έλληνα πολίτη που ζητούσε να καταστεί δυνατή η διαγραφή του «επαχθούς δημοσίου χρέους» επειδή η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση ανάγκης» καθώς το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η εν λόγω προσφυγή δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα με βάση τις Συνθήκες της Ε.Ε..

Συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου 2012, ο Αλέξιος Αναγνωστάκης, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης».
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να καθιερωθεί στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η «αρχή της καταστάσεως ανάγκης, κατά την οποία, οσάκις η εξυπηρέτηση επαχθούς χρέους απειλεί την οικονομική και πολιτική υπόσταση κράτους, η άρνηση καταβολής του χρέους αυτού είναι αναγκαία και δικαιολογημένη».

Στην πρόταση της ΕΠΠ μνημονεύεται ως νομική βάση για την έκδοσή της η οικονομική και νομισματική πολιτική.

Ωστόσο, με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως της προτάσεως του κ. Αναγνωστάκη για τον λόγο ότι η πρόταση αυτή προδήλως δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Κατόπιν τούτου, ο κ. Αναγνωστάκης προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή του κ. Αναγνωστάκη και επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να προτείνει στον νομοθέτη της ΕΕ την καθιέρωση της αρχής κατά την οποία το επαχθές δημόσιο χρέος των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης θα έπρεπε να μπορεί να διαγραφεί.