Δεν θεωρεί επαρκές το ελληνικό σχέδιο για το προσφυγικό η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί επαρκές το πρόγραμμα, που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη διόρθωση των αδυναμιών στην εφαρμογή του κώδικα της Ζώνης του Σένγκεν, για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και έδωσε προθεσμία δύο βδομάδες στη χώρα μας για τη διόρθωσή του.

Ειδικότερα, στην στην αξιολόγησή της η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά πολλές από τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Στο σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Ελλάδα περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα αυξήσει το προσωπικό που απασχολείται στις διαδικασίες καταγραφής, θα επεκτείνει τις εγκαταστάσεις υποδοχής, θα αναβαθμίσει τα συστήματα πληροφορικής και θα δημιουργήσει ένα σύστημα αποτελεσματικής επιτήρησης των ακτών.

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι για ορισμένες προτεινόμενες δράσεις απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, η έλλειψη λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των δράσεων, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των συστάσεων, καθώς και η ανάγκη επίσπευσης και αναπροσαρμογής του ελληνικού εθνικού προγράμματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν σωστά τα σημαντικά κονδύλια που παρέχονται από τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., ιδίως το εθνικό πρόγραμμα για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να της διαβιβάσει τα πρόσθετα στοιχεία και τις αναγκαίες διευκρινίσεις μέχρι τις 26 Απριλίου και εκφράζει τη σταθερή της στήριξη προς τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη διαδικασία που έχει κινήσει το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Κομισιόν, από τη συμμόρφωση της χώρας μας με τις συστάσεις θα εξαρτηθεί και το μέλλον της εντός της ζώνης του Σένγκεν.

Τόσο η Κομισιόν όσο και το Συμβούλιο είχαν διαπιστώσει σοβαρές αδυναμίες στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων αλλά και στην καταγραφή των προσφύγων.