Εγκύκλιος για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Στη Δ.Ο.Υ θα πρέπει να προσέλθουν πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όσοι θέλουν να αποφύγουν την καταβολή φόρου για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν μέσα στο 2015.

Η αποφυγή του φόρου, προϋποθέτει την κατάθεση δικαιολογητικών και δεν αρκεί η συμπλήρωση του ποσού των ανείσπρακτων ενοικίων στον νέο κωδικό που προστέθηκε στη φορολογική δήλωση.

Εγκύκλιος του γ.γ Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή περιγράφει τη διαδικασία:

«Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος».