Ζημίες 28,25 δισ. από το PSI για τις «4» μεγάλες τράπεζες


Στα ύψη εκτινάχθηκε η λογιστική ζημιά από το PSI+ καθώς οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να σχηματίσουν συσσωρευμένη απομείωση για κρατικά ομόλογα που φθάνει ως και το 79,2% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων. Ειδικότερα, η Alpha Bank ενέγραψε στα βιβλία της σωρευτική ζημιά που αντιστοιχεί στο 79,2% της αξίας των παλαιών ομολόγων, ενώ στην Eurobank η ζημιά έφτασε στο 79% σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας. Στην Εθνική η σωρευτική ζημιά διαμορφώθηκε στο 79,8% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ομολόγων. Στην Πειραιώς ανήλθε στο 76,7%.

Η ζημία μετά φόρων είναι όμως έως και 20% χαμηλότερη λόγω της τροποποίησης της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να συμψηφίζουν μέρος της ζημίας από το PSI+ με κέρδη της επόμενης 20ετίας (μέσος όρος διάρκειας των ομολόγων που έλαβαν ως αντάλλαγμα).

Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες συμμετείχαν στο PSI με ομόλογα και δάνεια συνολικής αξίας 35,7 δισ. ευρώ. Η μετά φόρων ζημιά από το PSI ξεπέρασε για τα 23,5 δισ. ευρώ ενώ οι συνολικές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,27 δισ. ευρώ.

Η ATEbank και το Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο έλαβαν παράταση δημοσίευσης αποτελεσμάτων για τις 31 Mαΐου. H παράταση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των δύο κρατικών τραπεζών αποφασίστηκε από το βασικό τους μέτοχο, το ελληνικό δημόσιο, καθώς δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα οι όροι της επανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Στο μεσοδιάστημα, θα αποφασιστεί επίσης αν ο βασικός μέτοχος θα συμμετάσχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των δύο κρατικών τραπεζών ή αν θα ενταχθούν στο Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Oι συνολικές επιπτώσεις των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών από το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με «κούρεμα» (PSI+), ανήλθαν σε 25,5 δισ. ευρώ. Oι τράπεζες ενέγραψαν ζημίες άνω του 75% της αξίας των ομολόγων που είχαν πριν από την ανταλλαγή (PSI+). Tην ίδια ώρα, το Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εγγυήθηκε κεφάλαια ύψους 18 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως τα κεφάλαια που εγγυήθηκε ο TXΣ για το σκοπό της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων δεν είναι τα τελικά. Tα εν λόγω κεφάλαια αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων τραπεζών στο 8% που οφείλουν να έχουν έως το Σεπτέμβριο, ενώ από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν φτάσει το 9%. Όλες οι τράπεζες έχουν καταρτίσει και καταθέσει στην TτΕ τα σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και θα συνεκτιμηθούν για τα συνολικά κεφάλαια που θα χρειαστεί να αντλήσουν από το Tαμείο Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εθνική Τράπεζα (-12,34 δισ. ευρώ)

Με ζημίες ύψους 12,345 δισ. ευρώ έκλεισε την οικονομική χρήση του 2011 ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της εθελοντικής συμμετοχής της στο PSI+, που οδήγησε σε απομείωση των ομολόγων κατά 10,75 δισ. ευρώ για ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 14,8 δισ. ευρώ.

Η Εθνική εμφανίζει μεγαλύτερες ζημίες από αυτές που αρχικά εκτιμούσε, γιατί έλαβε τη στρατηγική απόφαση να «καθαρίσει» το χαρτοφυλάκιό της, εγγράφοντας επιπλέον ζημίες που δεν ήταν υποχρεωμένη να αναλάβει.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Εθνικής αποφάσισε να εγγράψει επιπλέον ζημίες ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1,2 δισ. ευρώ αφορά εγγυήσεις και τίτλους και τα υπόλοιπα 1,3 δισ. ευρώ από το 1/3 του αναβαλλόμενου φόρου. Σημειώνεται ότι τα 2/3 οφέλους που μένουν από τον αναβαλλόμενο φόρο θα τα εγγράψει όταν υπάρξει η νομοθετική ρύθμιση.

Μετά την εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ΕΤΕ θα διαμορφωθεί σε 8,3% και ο δείκτης κυρίων βασικών της κεφαλαίων σε 6,3%.

«Η Εθνική Τράπεζα δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση από την BlackRock, έχοντας συγκεντρώσει περίπου 3,5 δισ. ευρώ πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων και έχοντας μειώσει το λειτουργικό κόστος κατά 250 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Απ. Ταμβακάκης.

Σύμφωνα με κύκλους της τράπεζας, η εξυγίανση του ισολογισμού της θα προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια κατά την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στο σχέδιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας περιλαμβάνονται η πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, η πώληση του Αστέρα και η διερεύνηση δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής, η οποία θα ενσωματώσει τις μονάδες της Εθνικής στις βαλκανικές χώρες, καθώς και η περαιτέρω επαναγορά στοιχείων παθητικού και η βέλτιστη διαχείριση άλλων στοιχείων του ενεργητικού της.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει εγγράψει προβλέψεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ το 2011, δηλαδή αυξημένες κατά 60% σε σχέση με το έτος 2012.

Από το σύνολο των προβλέψεων, το 1,8 δισ. ευρώ αφορά την Ελλάδα. Παρά την αύξηση των προβλέψεων κατά 820 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, η τράπεζα κατέγραψε ζημίες ύψους 289 εκατ. ευρώ, πριν από την απομείωση των ομολόγων και λοιπών εκτάκτων στοιχείων και δαπανών.

Συνεχίζεται η κερδοφόρος πορεία των θυγατρικών του εξωτερικού της ΕΤΕ, η οποία ανήλθε σε 368 εκατ. ευρώ για το 2011.

Alpha Bank (-3,81 δισ. ευρώ)

Με ζημίες ύψους 3,81 δισ. ευρώ έκλεισε την οικονομική χρήση του 2011 η Alpha Bank, λόγω της συμμετοχής της στο PSI+, ενώ την ίδια ώρα τα κύρια ίδια κεφάλαιά της διατηρήθηκαν θετικά και ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική απομείωση μετά τους φόρους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των ομολόγων της Alpha διαμορφώθηκε σε 3,8 δισ. ευρώ και των δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε 2,1 δισ. ευρώ, τα οποία προστέθηκαν μετά τη διεύρυνση της περιμέτρου λίγο πριν από τη τελική συμφωνία. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,4 εκατ. ευρώ προ απομείωσης ομολόγων ελληνικού δημοσίου.

Ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) υποχώρησε στο 3% και ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 5,5%.

Η συνολική επίπτωση της συμμετοχής της τράπεζας στο PSI+ αντιστοιχεί σε 863 πόντους. Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ύψους 1,9 δισ. ευρώ, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 7,3% και ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 9,8%. Κατά την τηλεδιάσκεψη, στελέχη της Alpha σημείωσαν ότι «μέχρι το Σεπτέμβριο θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αλλά δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί οι όροι της επανακεφαλαιοποίησης». Για την Αύξηση Κεφαλαίου οι ίδιοι τόνισαν ότι υπάρχει επικοινωνία με τους βασικούς μετόχους αλλά και με δυνητικούς μετόχους και ότι πιστεύουν πως η τράπεζα θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα.

Η Alpha Bank έχει ήδη καταθέσει στις εποπτικές αρχές ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τρόποι κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε τα Κεφάλαια Πρώτης Διαβάθμισης να ανέρχονται σε 9% ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank Limited ανακοίνωσε προαιρετική δημόσια πρόταση επαναγοράς τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων, τίτλους κύριων στοιχείων, συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και τίτλους μειωμένης εξασφάλισης, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Η τιμές επαναγοράς θα είναι μεταξύ 40%-60% της ονομαστικής αξίας και η προθεσμία λήξης για τις προσφορές είναι μέχρι και την 4η Μαΐου. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κύριων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Αντίστοιχα η πρόταση παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους στη σχετική τιμή επαναγοράς.

Η τράπεζα αύξησε τη χρηματοδότησή της από τις Κεντρικές Τράπεζες κατά 2,1 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2011, σε 21,9 δισ. ευρώ, μετά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα, κατά 1,8 δισ. ευρώ. Η διοίκηση της Alpha σημειώνει ότι το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω κεφαλαίων υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 12,9%, με τις σωρευτικές προβλέψεις σε 2,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 45%, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

EFG Eurobank (-5,5 δισ. ευρώ)

Συνολικές ζημίες μετά τους φόρους ύψους 5,5 δισ. ευρώ παρουσίασε για το 2011 έναντι 68 εκατ. κερδών το 2010 η EFG Eurobank, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. αφορούν απομειώσεις από το PSI και λοιπές έκτακτες προσαρμογές 856 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη υπολογιστεί και επηρεάσει τα εποπτικά κεφάλαια, κυρίως λόγω της αποτίμησης μετοχικών τίτλων σε τρέχουσες τιμές και της απομείωσης της υπεραξίας επενδύσεων του εξωτερικού. Ικανοποιητικά υπήρξαν τα λειτουργικά αποτελέσματα της τράπεζας που ανήλθαν σε ζημιές 29 εκατ. ευρώ παρά τη βαθιά ύφεση της οικονομίας.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνονται σε 875 εκατ. Μετά την πλήρη επίπτωση από το PSI.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, η ολοκλήρωση της πώλησης της Polbank EFG και της EurobankTekfen βελτιώνει τη ρευστότητα κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ και ισοδυναμεί με ενίσχυση των βασικών κυρίων κεφαλαίων κατά 1 δισ. ευρώ συνυπολογιζομένης της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Σημειώθηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 4,7% το 2011 και επιδείνωση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση το Δ’ τρίμηνο του έτους. Επίσης υπήρξε μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,4% το 2011 και 15,5% την τελευταία τριετία. Τα καθαρά κέρδη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν 60 εκατ. ευρώ με σημαντική αύξηση των οργανικών κερδών.

Τα βασικά κύρια κεφάλαια EBA Core Tier I διαμορφώνεται σε 9,8% εξαιρουμένου του PSI και των λοιπών έκτακτων αποτελεσμάτων. Ας σημειωθεί ότι το χαρτί που έλαβε χθες η τράπεζα από το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προβλέπει εγγύηση ποσού έως 4,2 δισ. ευρώ, προκειμένου η κεφαλαιακή της επάρκεια να διαμορφωθεί στο 8%. Τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της τράπεζας και την αξιοπιστία των διαδικασιών χρηματοδότησης των πελατών της. Οι συνολικές πιθανές προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων σε βάθος τριετίας είναι ύψους 4,2 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 5,4 δισ. ευρώ στο ακραίο σενάριο.

Το 2011 καταγράφηκε σημαντική μείωση καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα συνέπεια της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Οι καταθέσεις της Eurobank EFG υποχώρησαν σε 32,5 δισ. στο τέλος του 2011 έναντι 41,2 δισ. ευρώ το 2010. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 51,5 δισ. ευρώ σημειώνοντας σε ετήσια βάση πτώση 3,6%. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ το 2011. Το δ’ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε επιδείνωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, γεγονός που συνδέεται με τη χειροτέρευση των μακρο-οικονομικών συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 15,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

Τράπεζα Πειραιώς (-6,6 δισ. ευρώ)

Στα 6,6 δισ. ευρώ ζημιές διαμορφώνεται το καθαρό συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, το αναλογούν στους μετόχους του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση 2011 μετά τους φόρους και συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI το οποίο, ωστόσο, επηρεάζει την καθαρή θέση της τράπεζας 6,3 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αποτίμησης του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο συμμετοχής του Ομίλου στο PSI με χαρτοφυλάκιο ύψους 7,7 δισ. ευρώ η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά τη χρήση του 2011 και σχετίζεται με το PSI ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ (1,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2011 και 4,8 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο της ίδιας χρήσης).

Σημειώνεται ότι υπήρξε επιπρόσθετη επιβάρυνση από την αποτίμηση του εμπορικού χαρτοφυλακίου ΟΕΔ ονομαστικής αξίας 0,4 δισ. ευρώ του οποίου η εύλογη αξία διαμορφώθηκε σε 0,1 δισ. ευρώ την 31.12.11 και η οποία αποτυπώθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2011.

Το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη παράσχει βεβαίωση δέσμευσης για τη συμμετοχή του στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέχρι το ποσό των 5 δισ. ευρώ. Ετσι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς αποκαθίσταται στο επίπεδο του 9,7% pro-forma.

Η προ φόρων και απομειώσεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2011 διαμορφώθηκε σε 592 εκατ. ευρώ από 638 εκατ. ευρώ το 2010 εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της ζημίας από την αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink. Συμπεριλαμβάνοντας τα εν λόγω μεγέθη αυτή διαμορφώθηκε σε 385 εκατ. ευρώ από 635 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα δάνεια προ προβλέψεων είναι 37,1 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 22 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 23% σε ετήσια βάση καθώς συνεχίστηκαν οι εκροές καταθέσεων στην ελληνική αγορά (-40 δισ. το 2011 και -23 δισ. ευρώ το 2010).

Αυξήθηκε ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ο οποίος διαμορφώθηκε στο 13,5% από 7,5% το 2010. Τα έξοδα των προβλέψεων ως προς το μέσο όρο δανείων το 2011 σχεδόν τριπλασιάστηκαν έναντι του 2010.

Ας σημειωθεί επίσης ότι οι αμοιβές του προσωπικού μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα 372 εκατ. ευρώ ενώ η προσπάθεια εξορθολογισμού των γενικών εξόδων διοίκησης απέφερε ακόμη μεγαλύτερη ετήσια μείωση 8% στα 335 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ανέφερε στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Attica Bank – 249,8 εκατ. η ζημία από τα ομόλογα

Ζημιές ύψους 249,8 εκατ. ευρώ προ φόρων έναντι 3 εκατ. Ευρώ κερδών παρουσίασε το δωδεκάμηνο του 2011 η Attica Bank έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010 ενώ στα ίδια επίπεδα διαμορφώθηκε και η μετά φόρων ζημιά της τράπεζας λόγω της επιβάρυνσης της περιόδου με την πρόβλεψη απομείωσης του PSI καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα ίδια ακριβώς επίπεδα διαμορφώνεται και το μετά φόρων αποτέλεσμα δεδομένου ότι μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην απομείωση που προέκυψε από τα ομόλογα που είχε στα χαρτοφυλάκιά της η τράπεζα, θα αναγνωριστούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα κέρδη Προ Φόρων και Προ Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2010.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,2 δισ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 259,1 εκατ. ευρώ, μετά την επιβάρυνση από την απομείωση των ΟΕΔ καθαρού ποσού 127,6 εκατ. ευρώ, καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2011 σε 12,8%.