Κέρδη 318,6 εκατ. ευρώ για την ΤτΕ

 

Κέρδη ύψους 318,6 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφάνισε για τη χρήση 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τα κέρδη αυτά ποσό 305,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Καταστατικού της (άρθρο 71, παρ.3), και το υπόλοιπο θα διατεθεί στους μετόχους.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της τράπεζας έκανε γνωστό ότι το μεικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ έναντι 0,8375 ευρώ της χρήσεως 2011. Η διανομή χαμηλού ποσού εκ των ετησίων καθαρών εσόδων της τράπεζας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, απορρέει από την ανάγκη σχηματισμού υψηλών προβλέψεων για την κάλυψη των κινδύνων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας.

Εσοδα
Οσον αφορά στα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 2.995,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.594,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 87,8%. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 12,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 334,1 εκατ. ευρώ έναντι 346,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με έκτακτες δαπάνες 10,3 εκατ. ευρώ που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σημειώνεται ακόμη ότι σημαντική συμβολή στη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 25,1 εκατ. ευρώ (-13,7%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 6,9 εκατ. ευρώ (-14,7%).