Κεφάλαια 27,5 δισ. ευρώ χρειάζονται οι τέσσερις τράπεζες

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, το «απόθεμα ασφαλείας» ανέρχεται στο ποσό των 5 δισ. ευρώ, ενώ η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένεται ολοκληρωθεί έως τα τέλη Απριλίου. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι πόροι των 50 δισ. ευρώ που (συνολικά) προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών επαρκούν, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται πως με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία.

Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει επίσης ότι οι συνολικές ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες από τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 46,8 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνονται στα 24,7 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά για κάθε τράπεζα:

  • Εθνική: Όπως ανέφερε και η διοίκηση της τράπεζας στα αποτελέσματα 9μηνου, οι κεφαλαιακές ανάγκες της διαμορφώνονται στα 9,756 δισ. ευρώ. Βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των αναγκών έπαιξαν οι ζημιές από το PSI (11,735 δισ. ευρώ) και οι ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (8,366 δισ. ευρώ).
  • Eurobank: Η Eurobank θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαιά της κατά 5,839 δισ. ευρώ, ποσό που προκύπτει από τον αντίκτυπο ζημιών ύψους 5,781 δισ. ευρώ από το PSI και 8,226 δισ. ευρώ έναντι αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου.
  • Alpha Bank: Η Alpha Bank κατέγραψε ζημιές 4,786 δισ. ευρώ από το PSI και λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου οι οποίες διαμορφώνονται στα 8,493 δισ. ευρώ, οι κεφαλαιακές της ανάγκες ανέρχονται σε 4,571 δισ. ευρώ.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Με ζημιές της τάξης των 2,615 δισ. ευρώ από το PSI και αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου 6,281 δισ. ευρώ, η Πειραιώς καλείται να ενισχυθεί κεφαλαιακά με 7,335 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εμπορικής και της Αγροτικής, που εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί, έχουν καλυφθεί από την Credit Agricole και το ΤΧΣ, αντίστοιχα.