Κόντρα Ν. Παππά – Ανδ. Λοβέρδου στη Βουλή για τους «πολιτικούς γάμους»

Îåêßíçóå óå Ýíôïíï êëßìá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç êáé øçöïöïñßá ãéá ôçí "¸ãêñéóç ôùí Ó÷åäßùí ÓõìâÜóåùí ×ñçìáôïäïôéêÞò Äéåõêüëõíóçò ìåôáîý ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (Å.Ô.×.Ó.), ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïõ Ó÷åäßïõ ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíåííüçóçò ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Üëëåò åðåßãïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò êáé ôç äéÜóùóç ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò", ÊõñéáêÞ 12 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Πολιτική αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Λοβέρδο είχε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, κατά την συζήτηση στη Βουλή ερώτησης για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών. Αφορμή στάθηκε αναφορά του κ. Λοβέρδου, ο οποίος έκανε λόγο για «σύμφωνο πολιτικής συμβίωσης Τσίπρα – Καραμανλή ή Τσίπρα – Παυλόπουλου».

«Τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη αναθεωρούν την μέχρι πρότινος τακτική τους να παντρεύονται με πολιτικό γάμο, αλλά με θρησκευτική προσήλωση στο νεοφιλελευθερισμό, με τα κόμματα της δεξιάς. Θα σας ευχόμουν να παρακολουθήσετε αυτά που γίνονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά δεν μπορείτε», τόνισε ο Ν. Παππάς.

«Εσείς δοκιμάσατε πολιτικό γάμο και μάλιστα με μία Ν.Δ. με ακραία ατζέντα στα οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Δοκιμάσατε πολιτικό γάμο και απέτυχε», συμπλήρωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της συγκρότησης του ΕΣΡ ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι την επόμενη εβδομάδα θα λυθεί το πρόβλημα από την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία παρατυπία για την συγκρότησή του» και πως «υπάρχει διαρκής μέριμνα από τον πρόεδρο της Βουλής».