Νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο την ενίσχυση μεταξύ των φορέων αστυνόμευσης των χωρών και την ανταλλαγή πληροφοριών για καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.