Νέο επενδυτικό φορέα με τη μορφή Fund of Funds σε ΜμΕ δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας-Ανάπτυξης

Ένα νέο επενδυτικό φορέα με τη μορφή Fund of Funds (Ταμείου Συμμετοχών) δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας-Ανάπτυξης, επιδιώκοντας να διοχετεύσει την επόμενη τριετία περίπου 1 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες δυναμικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακές προοπτικές. Ο νέος φορέας θα αποκτά συμμετοχές σε ΜμΕ, εισφέροντας κεφάλαια που θα συγκεντρώνει από δημόσιους πόρους, από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds και επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση του.

Θα ξεκινήσει με “προίκα” 200 εκατ. ευρώ, που θα αποτελεί συμμετοχή του κράτους. Εν συνεχεία η κεφαλαιακή και η μετοχική του βάση θα διευρυνθούν με εισροές πρόσθετων κεφαλαίων και συμμετοχή επενδυτών. Με τη χρηματοδοτική συνδρομή εθνικών και διεθνών οργανισμών, ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών κλπ επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια χρηματοδοτική πλατφόρμα από την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν πόρους.

Ως διαχειριστής του Fund of Funds επελέγη το EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο), με κριτήριο τη δυνατότητά του να προσελκύσει επιπλέον πόρους, κυρίως από το εξωτερικό, λόγω της αξιοπιστίας που διαθέτει στη χρηματοοικονομική αγορά ως μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο νέος αναπτυξιακός φορέας προβλέπεται να “μαθητεύσει” πλάι στο IEF και να εκπαιδευτεί (on the job training) στα πλέον σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ώστε σταδιακά να επωμιστεί αναβαθμισμένο ρόλο. Στόχος είναι ο νέος φορέας να αναλάβει στη συνέχεια εξ ολοκλήρου την επανεπένδυση των ανακυκλούμενων πόρων, καθώς και όποια νέα πρωτοβουλία θα θέλει να εκκινήσει το ελληνικό Δημόσιο.

Πού θα επενδύει

Το Ταμείο Συμμετοχών θα μπορεί να επενδύσει σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στους οκτώ τομείς προτεραιότητας του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου (Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Περιβάλλον, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες).

Τα επιμέρους υπο-ταμεία που θα δημιουργηθούν κάτω από την ομπρέλα του Fund of Funds, θα μπορούν να απευθύνονται σε επιχειρήσεις σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης:

– σε αρχικό στάδιο (start-ups, early stage, seed capital)

– σε φάση μεγέθυνσης (scale up) ή ανάπτυξης (growth).

Όσο μια επένδυση προχωρεί προς το στάδιο της ανάπτυξης, μειώνεται η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Αντίστροφα, με τη μείωση του ρίσκου αυξάνεται η μόχλευση των πόρων που επιτυγχάνεται. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η κεφαλαιακή στήριξη που θα παρέχει το Ταμείο, θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.