Ξεκίνησε σήμερα μετά από διακοπή 4,5 μηνών η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

Ç áßèïõóá óôéò ãõíáéêåßåò öõëáêÝò ôïõ Êïñõäáëëïý üðïõ ðñüêåéôáé ôï ôñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí íá äéêÜóåé ôçí çãåóßá, óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé íá áðïäþóåé Äéêáéïóýíç ãéá âßáéåò áéìáôçñÝò ðñÜîåéò, ðïõ êáôáëïãßæïíôáé óôïõò êáôçãïñïýìåíïõò., ÄåõôÝñá 20ì Áðñéëßïõ 2015.

Στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν σήμερα και πάλι μετά από διακοπή περίπου 4,5 μηνών, λόγω της αποχής των δικηγόρων, οι παράγοντες της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η διαδικασία ξεκίνησε απόντος του κατηγορουμένου για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργου Ρουπακιά, που δεν θέλησε να μεταφερθεί από το σπίτι όπου παραμένει σε περιορισμό. Στο εδώλιο ήταν παρόντες μόνο 6 από τους 68 κατηγορούμενους.

Παρόντες, από νωρίς, στις πίσω θέσεις της δικαστικής αίθουσας, η Μάγδα Φύσσα και μέλη της οικογένειας του 34χρονου μουσικού, που ακόμη μια φορά παρακολουθούσαν σιωπηλοί τα θέματα που τέθηκαν, όσον αφορά τις άδειες που δόθηκαν στους δικηγόρους πολιτικής αγωγής από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Και αυτό γιατί -παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι, μόλις χθες πήραν απόφαση για συνέχιση της αποχής τους έως τις 6 Ιουνίου- οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής είχαν λάβει άδειες από τους Συλλόγους τους σε Αθήνα και Πειραιά για να παραστούν στη δίκη.

Από την πλευρά των κατηγορουμένων, όμως, πολλοί εκ των συνηγόρων δήλωσαν ότι απέχουν των καθηκόντων τους, ενώ κάποιοι συνήγοροι υπεράσπισης, μέλη των Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά, διευκρίνισαν πως δεσμεύονται από την απόφαση για παράστασή τους, επισημαίνοντας πως προς το παρόν δεν τους κοινοποιήθηκε εγγράφως. Η υπεράσπιση υπέβαλε ένσταση σχετικά με το αν εκδόθηκε νομότυπα η άδεια και αν η “μη γνωστοποίησή της” στους συνηγόρους των κατηγορουμένων τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Σκεπτικό της ένστασης είναι ότι οι άδειες δόθηκαν με την αιτιολογία ότι υπάρχουν κρατούμενοι, γεγονός που δεν ισχύει.