Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος στα έντυπα Ε2 και Ε3

Αλλαγές θα δουν φέτος οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε2 για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και στο Ε3 για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο έντυπο Ε2, οι αλλαγές εντοπίζονται στις στήλες 13, 14, 15 και 16 με βασικότερη την προσθήκη ειδικής στήλης στην οποία αποτυπώνονται τα ακαθάριστα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

Στη στήλη 13 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, στη στήλη 14 το εισόδημα που αναλογεί στον υπόχρεο και αφορά σε δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας και στη στήλη 15 το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας.

Στο έντυπο Ε3, οι αλλαγές ξεκινούν από την αρχή τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πριν τον πίνακα Α, οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία με την Ημερομηνία Πρώτης Έναρξης, την Ημερομηνία Έναρξης και την Ημερομηνία Διακοπής.

Στη συνέχεια οι βασικότερες αλλαγές έχουν ως εξής:

-Από τον κωδικό 019 «Κατηγορία βιβλίων» διαγράφεται η επιλογή 3 «Απλογραφικά/Διπλογραφικά βιβλία»

-Στην ερώτηση «Ασκείτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε:» εισάγεται ο κωδικός 598 «Μη ενταγμένοι στο καθεστώς ΦΠΑ».

-Εισαγωγή κωδικού 599 «Ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους ν. 27/1975»

Στον Πίνακα Γ

-Διαγραφή κωδικού 063 «Βιβλίο αποθήκης» και κωδικού 072 «Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά».

-Αλλαγή της ονομασίας του κωδικού από 078 «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ» σε «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΕΛΠ»

Στον Πίνακα Ε

-Προσθήκη κωδικού 909 «Αποζημιώσεις»

Στον Πίνακα Ζ

-Προσθήκη κωδικού 325 «μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998»

-Προσθήκη κωδικού 342 «μείον το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010»

-Προσθήκη κωδικού 349 «Καθαρό αποτέλεσμα από εκμετάλλευση σκάφους (ν.27/1975)».