Οι τυχεροί που μπορουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ

Μετά από πολύμηνη αναμονή το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κλάδους Οικονομικής Δραστηριότητας) του μεγαλύτερου προγράμματος επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ. Αν είστε υφιστάμενη εταιρεία δείτε αν  μπορείτε να μετάσχετε, αν θέλετε να επιχειρήσετε, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Περιλαμβάνεται ουσιαστικά σχεδόν το σύνολο μεταποίησης, υπηρεσιών, τουρισμού και εμπορίου με δύο μεγάλες εξαιρέσεις που θα ενταχθούν σε άλλη (σχεδιαζόμενη προς το παρόν) δράση: την εστίαση και το λιανεμπόριο.

Τα κονδύλια  φτάνουν στα  456 εκατ. ευρώ, το ποσοστό επιδότησης έως το 60% και υπάρχουν δύο «ατού»: για νέες εταιρείες κάλυψη και λειτουργικών δαπανών (ενοίκια, λογαριασμοί κλπ) αλλά  και δικαίωμα προκαταβολής όλου του ποσού αν υπάρχει εγγυητική επιστολή.

Το πρόγραμμα ονομάζεται  «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

• από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
• από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και
• από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Σύμφωνα με πληροφοριακό υλικό του υπουργείου αλλά και του StarUpGreece, μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

2. νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Τι χρηματοδοτείται:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας
6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
7. Λογισμικό
8. Προβολή – Προώθηση
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες – υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

Μεταξύ των ΚΑΔ που ωφελούνται περιλαμβάνεται: Βιομηχανία τροφίμων (10), Ποτοποιία (11), Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (13), Κατασκευή ειδών ένδυσης (14), Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (15), Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (16), Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (17), Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (18), Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20), Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (22), Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (23), Παραγωγή βασικών μετάλλων (24), Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (26), Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27), Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (28), Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (29), Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (30), Κατασκευή επίπλων (31), Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (33)

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 60 %, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό 25 %, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40 % του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών, κλπ.

Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). Υπάρχει δυνατότητα  για καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου.  Είναι επίσης επιλέξιμες οι προκαταβολές σε προμηθευτές, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση.

Η προκήρυξη της Δράσης, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr αλλά και στο www.startupgreece.gov.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 – 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών.

Πηγή:www.capital.gr