Παράταση έως και 30 ημέρες στους δανειολήπτες που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Παράταση από 15 έως και 30 ημέρες οφείλουν να δίνουν τα Ειρηνοδικεία στους δανειολήπτες που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι αιτήσεις τους δεν είναι πλήρεις, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, οι γραμματείς των κατά τόπους Ειρηνοδικείων οφείλουν να χορηγούν παράταση από 15 έως και 30 ημέρες στις αιτήσεις, οι οποίες δεν είναι πλήρης λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή λόγω της μη χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση χορήγησης αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκύπτει με βεβαιότητα από την προσκόμιση αντιγράφου αίτησης των δανειοληπτών προς τις τράπεζες και την παρέλευση απράκτου της δεκαήμερης προθεσμίας που θέτει ο νόμος στα τελευταία.

Σημειώνεται ότι οι γραμματείες των αρμόδιων Ειρηνοδικείων προβαίνουν στην τυπική εξέταση πληρότητας των δικαιολογητικών, και σε κάθε περίπτωση ο ουσιαστικός έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, γίνεται από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη