Παρατείνεται η μετενέργεια της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 παρατείνεται η μετενέργεια της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν σήμερα την παράτασή της με την οποία όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες συμβάσεις και τις αντίστοιχες διαιτητικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν καθώς αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.