Σειρά προτάσεων για τον αναπτυξιακό νόμο κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Σειρά προτάσεων για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων και του αναπτυξιακού νόμου κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «με δεδομένες τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την επιχειρηματική πραγματικότητα, κρίνεται σκόπιμη η μείωση του κόστους επένδυσης, ώστε να δοθεί κίνητρο σε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο». «Ουσιαστικά, πρόκειται για εξορθολογισμό των οικονομικών ορίων επένδυσης, με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες» σπεύδει να διευκρινίσει.

Οι θέσεις του ΕΒΕΠ συνοψίζονται ως εξής:

Για την ένταξη των επενδυτικών προτάσεων στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Στα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά εξειδικεύουν τον ορισμό των Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δράση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προτείνεται η συμπερίληψη ενός σχεδίου δράσεων για την επιστροφή μέρους του παραγόμενου πλούτου στην τοπική κοινωνία για σκοπούς κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η πριμοδότηση των επενδυτών, οι οποίοι προβλέπουν συνεργασία με υπεργολάβους, αναδόχους, προμηθευτές οι οποίοι εξ ορισμού ανήκουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα.

Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η προβλεπόμενη συμμετοχή πέντε μελών, οριζόμενων από κοινωνικούς εταίρους, δεν μπορεί να είναι «και καθ’ υπέρβαση» του ανώτατου οριζόμενου αριθμού των μελών του, για το λόγο ότι με τον όρο αυτό δεν εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα των εν λόγω εταίρων.

Στην περίπτωση αίτησης, του ιδιώτη επενδυτή, απένταξης της επένδυσής του, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της διοίκησης, θα μπορεί να προβλεφτεί η δυνατότητα επανεισαγωγής του αιτήματος προς εξέταση, μέσα σε 30 ημέρες, προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να μεσολαβήσει άρση των σχετικών προβλημάτων.

Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής βαθμός δημοσιότητας (workshops, ημερίδες κτλ), εκ μέρους του επενδυτή, αναφορικά με τις επιθυμητές συνέργειες με προμηθευτές/ υπεργολάβους για την υλοποίηση της επένδυσης, ώστε να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

Tα κίνητρα – ωφελήματα που απολαμβάνουν οι στρατηγικές επενδύσεις κρίνονται αρκετά ασαφή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, το ισχύον φορολογικό σύστημα και τη δεδομένη οικονομική συγκυρία. Προτείνεται η συγκεκριμενοποίηση των κινήτρων, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και η συμπερίληψη της έννοιας της πραγματικής φορολογικής ελάφρυνσης μιας στρατηγικής επένδυσης.

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Θεωρείται αναγκαίος ο ακριβής προσδιορισμός των προδιαγραφών και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την επιλογή των επενδύσεων που θα ενεργοποιούν το νόμο περί της άδειας διαμονής. Περαιτέρω, θεωρείται αναγκαίο να εγκαινιαστεί και ένας συγκεκριμένος μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας της επένδυσης, καθώς επίσης και της συνεχούς αξιολόγησής της, κατά πόσο δηλαδή ωφελεί την ανάπτυξη και την εθνική οικονομία της χώρας. Στο σχετικό μηχανισμό, τόσο της επιλογής όσο και της αξιολόγησης, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς.

Η δυνητική επέκταση της χορήγησης των αδειών παραμονής και σε άλλες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός της υλοποίησης ξένων άμεσων επενδύσεων, βρίσκει το ΕΒΕΠ άκρως αντίθετο.

Οι αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες δύνανται να εγκαθίστανται στην Ελλάδα και να απολαμβάνουν των ειδικών προνομίων του νόμου, θα πρέπει να έχουν κυρίως υποστηρικτικό και όχι συναλλακτικό χαρακτήρα.

Το ΕΒΕΠ προτείνει τέλος, τη σύσταση Επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταρτίσει, τόσο διαδικασίες διασφάλισης των υπαγόμενων εταιρειών, όσο και τη δυνητική διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο της διαφύλαξης ενός υγιούς, ελεύθερου και του θεμιτού ανταγωνισμού.