Στην κερδοφορία επέστρεψε η Eurobank το πρώτο τρίμηνο του 2016

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Eurobank το πρώτο τρίμηνο του 2016, για πρώτη φορά μετά το τρίτο τρίμηνο του 2011, με καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο 60 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 175 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2% έναντι του τέταρτου τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε 383 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,15%, από 2,09% το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε 451 εκατ. ευρώ, από 437 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 514 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 19,7% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2015.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 253 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 49,2% το πρώτο τρίμηνο 2016, από 58,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Σημειώνεται ότι σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του πρώτου τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των 30 εκατ. ευρώ για την εγγύηση των καταθέσεων στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας BRRD που είχε επιβαρύνει το τέταρτο τρίμηνο 2015 και 6,5 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 14,3% και ανήλθαν σε 198 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2016, από 173 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο 2015. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 57,9%5 σε 261 εκατ ευρώ., από 165 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο 2015.

Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του τέταρτου τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των 30 εκατ. ευρώ για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD, 7,7 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ εξαιρούνται 12 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας.

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση το πρώτο τρίμηνο 2016. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2015, από 235 εκατ.
ευρώ σε 42 εκατ. ευρώ.

Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2016. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε 175 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2016, από 263 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο 2015 και αντιστοιχούσαν σε 1,76% επί των μέσων χορηγήσεων.

Σε συγκρίσιμη βάση: Οι προβλέψεις του τέταρτου τριμήνου 2015 έχουν μειωθεί κατά 7,7 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27 εκατ ευρώ, από 14 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο 2015, με τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες.

Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,5% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Μαρτίου 2016.

Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στην Ελλάδα σε σχέση με το τέλος του 2015, ενώ αυξήθηκαν στο εξωτερικό κατά 382 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα και της εξαγοράς της Alpha Bank.

Οι καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν συνολικά σε 31,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2016.

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω σε 22,8 δισ. ευρώ, έναντι 25,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική αγορά.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 51,3 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 26,6 δισ. ευρώ και 24,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα στο τέλος του Μαρτίου 2016.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 125,1%, από 126,9% στο τέλος του 2015.

«Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του δ.σ. Ν. Καραμούζης.

Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης, πρόσθεσε.

Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, πρόσθεσε.

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού στόχου για κερδοφόρο 2016, καθώς είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς δοκιμασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα» τόνισε από την πλευρά του και ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας.

Η επιστροφή στην κερδοφορία θα παγιώσει τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα της Eurobank, τόσο έναντι των ρυθμιστικών αρχών όσο και στην ευρεία κοινωνία, διευκολύνοντας την επιστροφή των καταθέσεων και την προσπάθεια επανόδου στις διεθνείς αγορές, σημείωσε, μεταξύ άλλων.