Στο 88,35% το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το οποίο χρησιμοποίησε Η/Υ το 2015

Στο 88,35% (20.519 επιχειρήσεις) διαμορφώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το οποίο χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή το 2015 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύνολο 23.225 επιχειρήσεων.

Στους Η/Υ συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί και φορητοί υπολογιστές, συσκευές μικρού μεγέθους (PDA) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Από τις 20.519 επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν Η/Υ, οι 20.240 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό 87,15% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης, από αυτές, οι 14.067 είχαν δικό τους διαδικτυακό τόπο (website), ποσοστό 60,57% σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τις 20.240 επιχειρήσεις που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το έτος 2015, οι 19.528 χρησιμοποίησαν σύνδεση DSL ή άλλο τύπο σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης με το διαδίκτυο (π.χ ADSL, SDSL, VDSL, FTTH – τεχνολογία οπτικών ινών, καλωδιακή τεχνολογία, Wi- Fi κλπ.).

Για το έτος 2015, σε σύνολο 801.992 απασχολουμένων, οι 355.367 απασχολούμενοι κάνουν χρήση Η/Υ στην εργασία τους, ποσοστό 44,31% και οι 307.555 απασχολούμενοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό 38,35%, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.