Συνάντηση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχει το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ðñïêüðçò Ðáõëüðïõëïò äÝ÷èçêå ôïí åðßôñïðï ôçò ÅÅ áñìüäéï ãéá èÝìáôá ÌåôáíÜóôåõóçò, Åóùôåñéêþí ÕðïèÝóåùí êáé ÉèáãÝíåéáò Äçì. Áâñáìüðïõëï, óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï.(Eurokinissi-ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ )

Συνάντηση με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 14.00.