Τα πέντε βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

Με πέντε βασικά κριτήρια, για τα οποία θα υπάρχουν τρεις ξεχωριστές βαθμολογίες, θα γίνει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων: Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις-συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Η βαθμολογία θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε υπαλλήλου, για τη δυνατότητα του να αναλάβει διευθυντική θέση – και ενδεχομένως για τη μετακίνηση του σε άλλη υπηρεσία, ή και για την απομάκρυνση του από το Δημόσιο.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης μητρώου προσοντούχων υπαλλήλων και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιγράφοται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση

Όπως προκύπτει από τις επιμέρους διατάξεις, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι πέντε και ενσωματώνονται σε τρεις κατηγορίες, για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες βαθμολογίες για κάθε υπάλληλο:

1. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

2. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.

3. Αποτελεσματικότητα

Στο πρώτο κριτήριο περιλαμβάνονται πολλές επιμέρους γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του υπαλλήλου. Στο σχέδιο νόμου απαριθμούνται ως εξής:

– Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

– Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα (υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ.)

– Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

– Πρωτοβουλία, Καινοτομίες (ιδίως: ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οργάνωση κινήτρων στους/στις υφιστάμενους/ες, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου).

– Eκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

– Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου

Στο κριτήριο «υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά» συμπυκνώνονται τα ακόλουθα:

– Επικοινωνία και άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους

– Συμπεριφορά προς τους πολίτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους στα πλαίσια της νομιμότητας. Σ’ αυτό αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό

Οσον αφορά το κριτήριο της «Αποτελεσματικότητας», αξιολογούνται:

Η ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου)

– Ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του Τμήματος (ο υπάλληλος βαθμολογείται μόνον εφόσον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση).

Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό, στην κλίμακα 0 έως 100.

Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντα τους. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία.

Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται η κατάθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας, με καταγραφή πραγματικών στοιχείων και δεδομένων που την στοιχειοθετούν. Η έκθεση εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

-Με βαθμό από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους.

-Με 60 έως 74 οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά υπολείπονται των παραπάνω κριτηρίων.

-Με 50 έως 59 βαθμολογούνται οι μη ιδιαίτερα επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

-Με 40 έως 49 οι μέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

-Με 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

Βαθμολογία 1 έως 24 δίνεται σε υπαλλήλους που κρίνονται ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία.

Όταν σε κάποιο υπάλληλο δίνεται βαθμός κάτω του 60 (κρίνεται δηλαδή μη ιδιαίτερα επαρκής, μέτριος, ή ανεπαρκής) η βαθμολογία αυτή πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου (όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων), που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Εάν ελλείπουν παρόμοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος θα μπορεί να ασκήσει ένσταση στην ειδική επιτροπή Αξιολόγησης.