Την ανεξαρτητοποίησή του από τον συνδυασμό του Γ. Καμίνη ανακοίνωσε ο Φ. Προβατάς

Ï Õðïõñãïò Áíáðôõîçò Áíôáãùíéóôéêïôçôáò Êùóôçò ×áôæçäáêçò ðáñåõñåèç óçìåñá óôï Äçìáñ÷åéï ôçò Áèçíáò óôçí åêäÞëùóç ãéá ôçí ðáñïõóßá ôïõ 1ïõ «ÖåóôéâÜë Åëëçíéêþí Ðñïúüíôùí óôï Ðåêßíï, 11 - 12 ÌáÀïõ 2013»-ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ ÖÙÔÇÓ ÐÑÏÂÁÔÁÓ--ÖÙÔÏ -×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Την ανεξαρτητοποίησή του από τον συνδυασμό του δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων Φώτης Προβατάς.

Ο κ. Προβατάς, από τα παλαιότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών και αντιδήμαρχος επί σειρά ετών, κατείχε τη θέση του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Τόσο στην επιστολή παραίτησής του από τη θέση αυτή, όσο και στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του προς το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Προβατάς δεν αναφέρει τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.