Τι θα ισχύσει για τα κολέγια

«Στην ελληνική επικράτεια  μόνο τα Ελληνικά Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) παρέχουν στους αποφοίτους τους ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα με τη λήψη του πτυχίου τους, βάση του Συντάγματος».
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονταν στα κολέγια και τις αλλαγές που επέρχονται στη λειτουργία τους βάση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης που επικύρωσαν το μνημόνιο 3.
Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο συντονιστής της Επιτροπής Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου παιδείας του κόμματος κ. Τάσος Κουράκης υποστήριξε ότι πρόκειται για «μια πράξη που ευθέως βάλλει εναντίον του άρθρου 16 του Συντάγματος για τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. Με την αντισυνταγματική  αυτή πράξη, η κυβέρνηση προσπαθεί να μεγαλώσει κι άλλο το κομμάτι της πίτας που παίρνουν τα Κολέγια, την ίδια ώρα με που με την πρωτοφανή υποχρηματοδότηση της προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ μεθοδεύει την διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης».
Ο κ. Κουράκης αναφέρει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψουν στην νεοφιλελεύθερη  κυβέρνηση  ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ να προχωρήσουν το καταστροφικό τους έργο.

Τι ισχύει
Όπως διευκρίνιζαν σήμερα κύκλοι του υπουργείου Παιδείας τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών οδηγούν είτε σε ακαδημαϊκή αναγνώριση είτε σε αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είτε και στα δύο.
 Έτσι, οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών για να επιτύχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση μπορούν να αιτηθούν στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία.  Ο ΔΟΑΤΑΠ αφού συγκρίνει τα προγράμματα σπουδών (διάρκεια, περιεχόμενο κ.λπ.)  αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση της ισοτιμίας ή και της αντιστοιχίας και στην περίπτωση που αποφανθεί θετικά εξομοιώνονται με τους Αποφοίτους των Ελληνικών Δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
«Με καμία άλλη διαδικασία δεν χορηγείται ακαδημαϊκή αναγνώριση και επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία», επισήμαναν.
Οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων (δηλαδή σε εκείνα τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια ασκήσεως όπως του Πολιτικού Μηχανικού ή του Ιατρού ή του Δικηγόρου ή του Ψυχολόγου κ.α.)  σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  έχουν την δυνατότητα από το 2000, εφ’οσον ασκούν στο κράτος-μέλος το επάγγελμα, να τα μεταφέρουν στην ελληνική επικράτεια.
Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αφού εξετάσει το εύρος των επαγγελματικών προσόντων και το πρόγραμμα σπουδών (διάρκεια και περιεχόμενο κλπ) αποφαίνεται  θετικά ή αρνητικά για την χορήγηση των επαγγελματικών προσόντων ενίοτε με μέτρα αντιστάθμισης που περιλαμβάνουν είτε επιτυχή εξέταση σε Μαθήματα είτε Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα διάρκειας έως τριών ετών. Με ειδική διαδικασία που ορίζεται για επιπλέον άσκηση του επαγγέλματος και επιπλέον σπουδές δύνανται ομοίως υπήκοοι τρίτων χωρών να υποβάλλουν αίτηση και να ενταχθούν στην ανωτέρω κατηγορία.
Με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του μνημονίου 3 και σύμφωνα με το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν οι κάτοχοι πτυχίων ή τίτλων σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως του Διερμηνέα, του Αρχαιολόγου, του Γραφίστα κ.λπ.,  να ζητήσουν την επαγγελματική τους ισοδυναμία με τους αποφοίτους των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Συγκεκριμένα θεσπίζεται για πρώτη φορά εθνικό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας και μόνον.
Επίσης, όπως ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του υπουργείου Παιδείας, κατά την ίδια διαδικασία με την παραπάνω δύνανται να ζητήσουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας οι απόφοιτοι κολεγίων.
Τα  κολέγια είναι  πάροχοι  υπηρεσιών  μη τυπικής μεταλυκειακής  εκπαίδευσης και κατάρτισης,  που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και  δικαιόχρησης (franchising) με  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα της  αλλοδαπής,  αναγνωρισμένα από τις  αρμόδιες αρχές  στη  χώρα που  εδρεύουν, οι  οποίες οδηγούν σε πρώτο  πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας  σπουδών και φοίτησης  ή  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών.
Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εφόσον τα προγράμματα σπουδών τους έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, που ορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
Αντιδράσεις στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
Από την άλλη πλευρά, αντιδράσεις εκδηλώνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τις επικείμενες απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τον ίδιο λόγο κυλιόμενες καταλήψεις πραγματοποιούνται και στις γραμματείες και διοικητικές υπηρεσίες των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά αλλά και στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα μέλη του πρυτανικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφέρουν σε ανακοίνωση τους ότι αν απολυθούν διοικητικοί του υπάλληλοι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, καθώς στο διοικητικό του προσωπικό που αποτελείται από 290 άτομα, υπηρετούν κατά 72 % εργαζόμενοι της κατηγορίας ΙΔΑΧ ( Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) και έχει προσληφθεί στο σύνολό του με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται από το ίδρυμα λίγοι, καθώς εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 14.000 άτομα.
«Αντί για τον αναμενόμενο διορισμό πρόσθετου προσωπικού, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φαίνεται να διακινεί τις τελευταίες ημέρες άτυπες λίστες όπου συνάγει ότι τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Αιγαίου, Πάντειο και Αριστοτέλειο, εμπίπτουν στις απολύσεις προσωπικού, ενώ ο επιθυμητός προς απόλυση αριθμός για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι  ατεκμηρίωτος», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.