Τράπεζες: Με ομόλογα 12,5 δισ. στο buy back

Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας 12,5 δισ. ευρώ, πρόσφεραν στο πρόγραμμα επαναγοράς οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, καταγράφοντας προ φόρων κέρδη από την πώληση, ύψους 923 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις γ΄ τριμήνου, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, οι τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα επαναγοράς με το σύνολο των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που κατείχαν. Πρόσφεραν, δηλαδή, στο Δημόσιο ομόλογα ονομαστικής αξίας 12,5 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα εξάμηνης διάρκειας τίτλους EFSF αξίας περίπου 4,2 δισ. ευρώ.

Από την συναλλαγή προέκυψαν κέρδη προ φόρων, συνολικού ύψους 923 εκατ. ευρώ, για τις τέσσερις τράπεζες, τα οποία μειώνουν ισόποσα τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα πρόσφερε στο πρόγραμμα επαναγοράς το σύνολο των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατείχε και τα είχε ταξινομημένα στο “Διαθεσίμων προς Πώληση” χαρτοφυλάκιο.

Ειδικότερα, πρόσφερε τίτλους ονομαστικής αξίας 4,4 δισ. ευρώ, που είχε στα βιβλία της με λογιστική αξία 862,4 εκατ. ευρώ στις 30/9/2012.

Ως αντάλλαγμα, έλαβε τίτλους EFSF, ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Από την ανταλλαγή προέκυψε κέρδος προ φόρων σε σχέση με την 30/9/2012, ύψους 314,1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει ισόποσα τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας στο δ΄ τρίμηνο. Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας και του ομίλου, όπως αναφέρει η λογιστική κατάσταση ενισχύθηκαν κατά 646,3 εκατ. ευρώ