Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την Έρευνα

Îåêßíçóå óå Ýíôïíï êëßìá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç êáé øçöïöïñßá ãéá ôçí "¸ãêñéóç ôùí Ó÷åäßùí ÓõìâÜóåùí ×ñçìáôïäïôéêÞò Äéåõêüëõíóçò ìåôáîý ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (Å.Ô.×.Ó.), ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïõ Ó÷åäßïõ ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíåííüçóçò ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Üëëåò åðåßãïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò êáé ôç äéÜóùóç ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò", ÊõñéáêÞ 12 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

Ψηφίστηκε επί της αρχής κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Έρευνα.

Την Παρασκευή, θα διεξαχθεί η συζήτηση επί των άρθρων και η ψηφοφορία του νομοσχεδίου στην ολομέλεια.