111 refugees from Syria leave for Finland

Áíá÷þñçóç áðü ôï áåñïäñüìéï "Åë. ÂåíéæÝëïò" 111 ðñïóöýãùí, ðïõ áðïôåëïýí ôï ìåãáëýôåñï ãêñïõð ðñïóöýãùí ðïõ öåýãåé áðü ôçí ÅëëÜäá ìÝ÷ñé óÞìåñá, ãéá ôçí Öéíëáíäßá, ìå ôï ðñüãñáììá ìåôåãêáôÜóôáóçò, ôçí ÄåõôÝñá 31 Ïêôùâñßïõ 2016. Ìåôáîý áõôþí 16 ïéêïãÝíåéåò êáé 52 áíÞëéêïé, åê ôùí ïðïßùí ïé 15 åßíáé åíôåëþò áóõíüäåõôïé, åíþ ðñïïñéóìüò êáé ôùí 111, ðïõ âñßóêïíôáí óôçí ÅëëÜäá ãéá äéÜóôçìá 3 Ýùò 11 ìçíþí, åßíáé ôï Åëóßíêé. Óôï ðëáßóéï ôïõ ôïõ ðñïãñÜììáôïò relocation, ôï ïðïßï óõìðëÞñùóå Ýíá ÷ñüíï áðü ôçí Ýíáñîç ôçò éó÷ýïò, Ý÷ïõí ìåôåãêáôáóôáèåß êé åðáíåíùèåß ìå ôéò ïéêïãÝíåéÝò ôïõò 5.000 Üíèñùðïé. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

111 refugees from Syria, including 36 unaccompanied children, left on Monday from the Athens International airport for Finland under the relocation programme. Alternate Migration Minister Yiannis Mouzalas was at the airport to attend the refugees’ departure.

On November 4 it will be the first anniversary of the first group of refugees who left Greece for Luxembourg that inaugurated the relocation programme for Greece. Mouzalas said that 5,000 persons have left from Greece to other European countries in the last year while 7,500 are ready to leave but either they are not accepted by other EU member states or the relocation procedure is delayed.

“Europe has assumed the responsibility to conduct 30,000 relocations within 2016. We are ready, but Europe is not proceeding as it has been committed to do so,” stated Mouzalas and asked from Europe to stop the hypocricy with the refugees and to meet its commitments.

Asylum service director Maria Stavropoulou explained that Finland has already accepted 430 refugees, it is interested in accepting unaccompanied children but it does not accept Iraqi nationals.

170 refugees is scheduled to leave for France next Thursday which is the country that accepts the higher number of refugees’ relocations.