Citizens Protection Ministry: Use of chemicals will be prohibited during protest rallies

Áãñüôåò áðü ôçí ÊñÞôç áðïâéâÜæïíôáé ìå ôá ôñáêôÝñ ôïõò óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ìå óêïðü íá äéáäçëþóïõí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ÄåõôÝñá 2 Öåâñïõáñßïõ 2009.Ïé áãñüôåò óõãêñïýóôçêáí ìå ôçí áóôõíïìßá ðïõ ôïõò åìðüäéóå íá âãïõí ìå ôá ôñáêôÝñ ôïõò áðü ôï ëéìÜíé.

Citizens Protection ministry assumed the political responsibility for the use of chemicals during a pensioners’ rally on Monday.

In an announcement later on Monday the ministry said that the use of chemicals will be prohibited during pensioners and labourers protest rallies.