City of Athens has received two rally requests on FYROM for Feb. 4

ÓÕËËÁËÇÔÇÑÉÏ ÓÔÇ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ×ÑÇÓÇÓ ÔÏÕ ÏÑÏÕ "ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ" ÓÔÇÍ ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÔÙÍ ÓÊÏÐÉÙÍ / ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ - ËÇØÅÉÓ ÌÅ DRONE (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ / EUROKINISSI)

Two separate requests have been submitted so far at the City of Athens by groups who want to hold a rally on Syntagma square on February 4 (Sunday) to protest against the use of the term “Macedonia” in any solution between Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) on the neighbouring country’s name.

The first one was submitted by Dimitrios Mihakis, a man who claims to represent the associations “Greek Orthodox Salvation Movement”, “Cultural Travelling”, “The Pan-Macedonian Union of Australia”, the “Scientific Committee of National Issues” and the association “The Momogeri”.

The second was submitted by the “Coordinating Committee of the Pan-National – Popular Rally of the Pan-Macedonian Unions of the Worl”.

During a recent meeting between all interested parties, deputy mayor Nelli Papahela was unable to convince the two groups to hold a joint rally with one license, a municipality press release said. If no solution is found on Tuesday, when the second meeting will be held between the interested parties, the single license will be granted through lottery.