Civil partnership bill has tabled in Parliament

Îåêßíçóå óå Ýíôïíï êëßìá óôçí ïëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ç óõæÞôçóç êáé øçöïöïñßá ãéá ôçí "¸ãêñéóç ôùí Ó÷åäßùí ÓõìâÜóåùí ×ñçìáôïäïôéêÞò Äéåõêüëõíóçò ìåôáîý ôïõ Åõñùðáúêïý Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò (Å.Ô.×.Ó.), ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôïõ Ó÷åäßïõ ôïõ Ìíçìïíßïõ Óõíåííüçóçò ìåôáîý ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò, ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Üëëåò åðåßãïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôç ìåßùóç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò êáé ôç äéÜóùóç ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò", ÊõñéáêÞ 12 Öåâñïõáñßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÐÁÍÔÅËÇÓ ÓÁÉÔÁÓ

The Standing Committee on Public Administration, Public Order and Justice has tabled the civil partnership bill that was drafted by the Ministry of Justice.

The bill aims to update the relevant legislation in two main directions: to extend the reach of the law to cover same-sex couples, as well as to strengthen the partnership by recognizing the family ties between the two parties and supporting the private autonomy in their

In the bill its is underlined that the need to provide legal recognition of same-sex union stems from the principles of equality and respect for diversity, as outlined in the Greek Constitution and the European Convention of Human Rights.