FYROM central motorway and Skopje airport to be renamed, Zaev announces in Davos

Óôéãìéüôõðï áðü ôï ðáãêüóìéï ïéêïíïìéêü öüñïõì óôï Íôáâüò,ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ïìéëçôÞò óôéò åñãáóßåò ôïõ öüñïõì, ÔåôÜñôç 24 Éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÑ.ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ)

The central motorway running through FYROM to the border with Greece will be renamed the “Friendship” motorway, while the country will also rename Skopje airport, FYROM Prime Minister Zoran Zaev announced on Wednesday.

Zaev made the announcement in joint statements with Greece’s Prime Minister Alexis Tsipras, following their marathon meeting on the margins of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland. These actions, he said, will prove that his country has no territorial claims against its southern neighbour.

Both Skopje airport and the E75 motorway going through FYROM had been renamed “Alexander the Great” by the country’s previous governments, led by Nikola Gruevski.

FYROM’s premier also expressed his government’s commitment to the negotiating process for a solution to the name issue under the auspices of the UN and announced that the negotiations will be raised to a higher level, being held between the foreign ministers of the two countries under the supervision of the two prime ministers.