Golden Dawn trial resumed on Wednesday

Ç áßèïõóá óôéò ãõíáéêåßåò öõëáêÝò ôïõ Êïñõäáëëïý üðïõ ðñüêåéôáé ôï ôñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí íá äéêÜóåé ôçí çãåóßá, óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò êáé íá áðïäþóåé Äéêáéïóýíç ãéá âßáéåò áéìáôçñÝò ðñÜîåéò, ðïõ êáôáëïãßæïíôáé óôïõò êáôçãïñïýìåíïõò., ÄåõôÝñá 20ì Áðñéëßïõ 2015.

The Golden Dawn trial resumed on Wednesday, after 4 months, due to the lawyer strike that was called in response to the pension system reform.

Despite the decision to resume the trial, many lawyers were unable to secure the necessary permission from their Bar Associations. Although the court attempted to appoint lawyers to three defendants, the lawyers objected, causing further delays.