Greek-German Chamber: Political parties must agree on national plan to pull Greece out of crisis

Ï ðñüåäñïò ôïõ Åëëçíïãåñìáíéêïý Åìðïñéêïý êáé Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Ìé÷áÞë Ìáúëëçò áðåõèýíåé ÷áéñåôéóìü óå åêäÞëùóç ðïõ Ýãéíå ìå ôçí áöïñìÞ ôçò Ýíáñîçò ôçò Ó÷ïëÞò ÄõúäéêÞò Åêðáßäåõóçò óôïí ôïìÝá ôïõ ôïõñéóìïý, ÁèÞíá ÐÝìðôç 12 Äåêåìâñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Political parties in Greece must agree on a national plan to help Greece exit the crisis and achieve growth, the president of the Greek-German Chamber of Commerce and Industry, Mihalis Maillis said on Wednesday, during the chamber’s New Year’s dinner.

“The country’s political world has a duty to agree on the implementation of a national plan, which will pull Greece out of the crisis, leading the economy to a course of growth and prosperity,”Maillis said.

He rejected the policy of over taxation, which he said “has surpassed any precedent and is burdening the already heavy environment caused by liquidity problems, the imposition of capital controls and the failure to resolve the issue of non-performing bank loans.”

He then mentioned Cyprus and Ireland as examples where cooperation between parties and implementation of reforms helped the countries complete their bailout programs.

“By implementing in its fiscal policy the rule ‘we don’t spend more than we collect’, Cyprus treated the bailout as an opportunity to change the country’s economic model; it implemented it and already the Cypriot finance minister announced a reduction of the property tax by 50 percent,” he said.

In Ireland, he continued, “the government and opposition sat down together and mapped out a common strategy for the country to recover”, while in Greece “we have lost the road to growth. We’re already in the eighth year of recession, implementing the third bailout.”