Konstantinos Michalos dead from cardiac arrest

ÁÈÇÍÁ-Çìåñßäá ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ãéá ôçí ÊáôáðïëÝìçóç ôçò ÄéáöèïñÜò ìå èÝìá «Ç ÅôáéñéêÞ Åõèýíç óôï ÄéåèíÝò Íïìéêü ÐåñéâÜëëïí-ÓêÝøåéò êáé Ðñïâëçìáôéóìïß»// ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ ÅÂÅÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÉ×ÁËÏÓ. (Eurokinissi-ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

The president of EVEA, Konstantinos Michalos, lost his life in his factory due to opposition.

Early in the morning, K. Michalos was at his factory in Kryoneri, afraid of the development of the fire, mainly due to the fact that the unit contained propane and other flammable materials. According to information, he felt unwell and lost consciousness. He was then taken to hospital.

Constantine Michalos, born in 1960, studied Finance and Political Science at the University of Essex in United Kingdom, and pursued postgraduate studies on financial applications at the London School of Economics & Political Science (MSC).

He was, until his death, President of the Central Union of Greek Chambers of Commerce and of the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI).

Since 1988 he has been the Chairman and Chief Executive Officer of SWAN SA, an industrial exporting company based in Krioneri, Attica,  specializing in the production of natural latex products.

From 1993 to 2005 he was an elected member of the board of ACCI.
From 1998 to 2002 he was Treasurer of the ACCI.

In 2002 he was elected in the Board of Directors of the Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development, in 2004 he was appointed as the Chamber’s Vice-Chairman, while in 2003 he was elected President of the Association of North Attica Region Enterprises.

In the period 2004-2005 he served as Senior Adviser at the Ministry of Development.

From 2005 to 2006 he was the Secretary General of the Ministry of Economy & Finance.

He has also been member of the Boards of Directors of the Greek Telecommunications Organization and the Greek Public Power Corporation.

Constantine Michalos was married with four children, and speaks English and French.