More than 900,000 people have received third dose of coronavirus vaccine in Greece

Åìâïëéáóìüò ìå ôçí ðñþôç äüóç ôïõ åìâïëßïõ êáôÜ ôïõ êïñïíïúïý ðïëéôþí Üíù ôùí 85 åôþí óôï ÊÝíôñï Õãåßáò Êáìéíßùí, ôçí ÔåôÜñôç 20 Éáíïõáñßïõ 2021. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Vaccination appointment bookings are on the rise, said Health Minister Thanos Plevris on Saturday.

Booked appointments carried out on Friday surpassed 900,000, he added, including first-timers and second or third doses.

Every day this past week people were booking some 70,000 third-dose appointments daily, while more than 900,000 people have received it so far in Greece, he added.

Third doses of a coronavirus vaccine by either Pfizer, AstraZeneca or Moderna have been available since September.