ND: Government’s non-paper on ongoing negotiations is ‘crass propaganda’

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

New Democracy described on Tuesday the government’s non-paper on the ongoing negotiations with the country’s lenders as “crass propaganda” saying it is “highly misleading”.

The main opposition said it is misleading because it claims to protect pensions, when in fact it is cutting them 10-35 pct, while the tax-free threshold which SYRIZA pledged to keep at 12,000 euros has dropped to 9,091 euros.

It also said the non-paper is revealing because it admits the government’s so-called “red lines” disappeared and gave way to “a noose for the economy and Greeks”, noting that tax payers will be called to pay not 5.4 billion euros, but 9 billion, one way or another.

“It is the ‘present’ of an extra 3.6-billion-euro bill brought by Mr. [Finance Minister Euclid] Tsakalotos from Washington,” ND said in a press release. “At the same time, they’re sweeping cash reserves wherever they find them. While this government remains in power, the country will continue to carry a heavy burden.”