New Democracy asked again for Prime Minister Alexis Tsipras’ resignation

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

New Democracy asked again for Prime Minister Alexis Tsipras’ resignation on Wednesday, noting that it is all he has left.

“With [the government’s] irresponsibility and unreliability it left room to its creditors and the IMF to demand additional onerous – and not accepted by ND –measures,” party spokesman Giorgos Koumoutsakos said in a statement.
He also said the additional burden is the result of the government’s amateur handling of the negotiations.