New Democracy: Government lying when it says it won’t cut pensions

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Main opposition New Democracy party on Monday accused government spokeswoman Olga Gerovasili of lying when she claimed pensions will not be cut again, pointing out that the recently approved 2016 budget foresees another round of reductions in primary pensions.

“The government included in the budget pension cuts, totaling 1.7 billion euros, and committed to general cuts of up to 3.2 billion euros,” ND stated in a press release. Furthermore, the party charged that instead of reinstating the so-called “13th pension” during the holidays, as it had promised, it has proceeded with 13 pension cuts.