New Democracy: Nobody is listening the government. Nobody believes them

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

The countdown for Prime Minister Alexis Tsipras and his government had begun and nothing that he says or does will now be able to stop it, main opposition New Democracy spokesman George Koumoutsakos said on Wednesday. Commenting on the social policy measures announced by the prime minister earlier the same day, Koumoutsakos advised the premier to “avoid any kind of pompous pronouncements.”

“Nobody is listening. Nobody believes them. The same is true…for today’s announcements about so-called social sensitivity made from the safety of the cabinet meeting,” Koumoutsakis added.

If the prime minister wanted to find out what was really happening, he should have direct contact with those on low pensions, the jobless, the farmers, the heads of large families, small business owners and freelance workers and especially young people, who are unable to make ends meet because of his policies and have lost all hope of improving their lives.