New Democracy slams SYRIZA MP on his FYROM statement

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

New Democracy said on Monday a statement by SYRIZA MP Makis Balaouras that he wouldn’t object to Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) being recognized as “Macedonia” by Greece undermines the country’s efforts to negotiate a solution to the long-running name dispute.

“This undermines the national strategy line,” ND said in a statement, adding that Balaouras is not the only SYRIZA MP to have made such “and even worse” statements on the issue “at a time when crucial negotiating battles are underway”.

The party also called on the prime minister and the foreign minister to clarify their position.

SYRIZA MP Makis Balaouras argued that the naming dispute with FYROM must be solved “one way or the other”, in a radio interview on Parapolitika 90.1 on Monday.

When asked whether he would accept a name such as “North Macedonia”, the MP responded that he would not have a problem with such a name. The MP added that on a personal level he would not object to FYROM simply being named “Macedonia”.

Mr. Balaouras explained that “there must be a compromise” and that Greek authorities wasted opportunities in the past.