New Democracy: The government conceded in everything and took nothing back

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Main opposition New Democracy in a statement on Wednesday harshly criticised the outcome of the Eurogroup and accused the government of the delays in the negotiations.

“The government has delayed for seven months the conclusion of the program review, imposed harsh measures on the Greeks, increased the country’s obligations, such as the privatisation fund, and imposed ‘permanently’ the contingency mechanism,” it said.

“It conceded everything and took nothing back. Why is that? Because it is totally incredible,” the statement added.