No changes in first school bell, entrance exams in next academic year

ÁÑÃÏÓ-Áãéáóìüò ôçí ðñþôç çìÝñá ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò óôï 1o Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ¶ñãïõò (Êáðïäéóôñéáêü) ôçí Ôñßôç 11 Óåðôåìâñßïõ 2012. (EUROKINISSI/ ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Classes in primary and secondary schools will still begin at 8:15 a.m. in September, Education Minister Niki Kerameus said on Monday, laying to rest speculation that they might change to 9:00 a.m.

In statements to Skai radio, Kerameus also confirmed that 4,500 teachers would be hired for special education schools, and confirmed that the national entrance exams for university would not change in the coming academic year.

Commenting on the Law School of Patras whose founding was cancelled, she said “there are thousands of unemployed lawyers, and the country doesn’t need any more. It’s unfathomable to have high youth unemployment and (at the same time) businesses unable to find young people with special skills.”